Mount Saint Helens

Next: Eastern Washington, Coulees, and Dry Falls.

[ p1010004T.jpg ] [ p1010006T.jpg ] [ p1010008T.jpg ]
[ p1010011T.jpg ] [ p1010012T.jpg ] [ p1010013T.jpg ]
[ p1010020T.jpg ] [ p1010023T.jpg ] [ p1010025T.jpg ]
[ p1010031T.jpg ] [ p1010035T.jpg ] [ p1010037T.jpg ]
[ p1010039T.jpg ]

Next: Eastern Washington, Coulees, and Dry Falls.
Sabbatical | Travel Photos | Photos