white tailed kite

white tailed kiteCopyright © Akkana Peck.

Akkana's Wildlife Photos
Akkana's Photo Page